Skip to content

Identitet och kultur – så starkt kopplat till våra värderingar och vårt beteende

I en liten by i Dalarna, som man hinner åka igenom samtidigt som man blinkar två gånger, bland omvälvande granskogar och blå berg, vid Styrsjöns vackra vy, bland röda stugor och bysammanhållning. Där är jag uppväxt i min barndom och det kommer alltid vara en del av vem jag är, vilka värderingar och beteenden jag har. 

I vuxen ålder märker jag att värderingar som jag fått med mig därifrån, ger både uttryck och avtryck i min dagliga vardag. Jag har det exempelvis kämpigt med situationer när något behöver göras och någon i gruppen inte bidrar och deltar. Det bottnar i en värdering om att alla ska hjälpas åt, så har det alltid varit i vår by. Både när det gäller om byns julgran ska fällas och sättas upp, eller om det är majstången som ska kläs och sedan upp, eller om Tôsstuggu nere vid festplatsen i byn behöver ett nytt tak, så hjälps alla åt. 

En annan värdering som jag också har fått med mig från min uppväxt i byn är att det gärna får vara roligt när man arbetar, det skrattas alltid mycket när vi gjort och gör saker tillsammans i byn. Jag tror att det är ett valt förhållningssätt att också göra det tråkiga roligt, leken får bli en del av arbetet och vi gör det tillsammans. Igen, alla hjälps åt och då blir det en roligare teamkänsla och det blir samtidigt stort utrymme för att umgås och för gemenskap. Givetvis ser jag paralleller i min arbetsvardag som konsult som jobbar med gruppers och organisationers utveckling, kultur och kommunikations förmåga. Man skulle kunna säga att det i en organisation alltid finns en massa olika små byar. I varje by, dvs grupp eller avdelning, råder en delkultur av helhetskulturen i organisationen. Så vad är då organisationskultur? Kortfattat är det allt vi gör och säger i vår arbetsvardag. Det är uttalade, eller outtalade sociala regler, normer, värderingar som är gällande just i den organisationen. Vårt sätt att kommunicera med varandra inom en organisation påverkar kulturen stort. Ofta sägs det att ”Det sitter i väggarna” angående kulturen, men i väggarna sitter murbruk.

Det språkbruk som används mellan alla människor i det organisatoriska systemet påverkar däremot såväl hur bra alla är tränade att lösa komplexa uppdrag tillsammans, lösa konflikter och annat där det krävs goda kommunikativa kunskaper och förmågor för att lösa situationen eller uppgiften på ett optimalt och kanske till och med långsiktigt bra sätt. Rutiner om hur möten går till, fikapauser, hur vi ger återkoppling till varandra och jargong är också viktiga delar av hur välmående alla i gruppen/organisationen är och hur det skapats goda förutsättningar för leveranser och god kultur för människorna i organisationen. Där vi inte känner oss som en del av gemenskapen dvs inkluderade, inte lyssnade på eller andra kränkande beteenden, så byter många jobb till en annan arbetsplats i hopp om att få tillhöra en bättre kultur och ofta byter man jobb för att man önskar sig en ny chef, en chef som stöttar, öppnar dörrar och skapar förutsättningar för utveckling etc. 
Vi människor trivs i att känna oss som en del av en gemenskap, en identitet och grupptillhörighet vi valt och vill vara en del av, då vill vi också delta och bidra, vi vill vara byinvånare i den byn, stammen, gruppen eller organisationen.

Alla organisationer har en kultur, antingen finns en kultur som bara råkade bli så, som kanske inte alls är gynnsam för varken organisationens anställda eller den målgrupp som de anställda arbetar för, kunder, medlemmar, medborgare etc. Där det är otydligt vad som gäller, eller där de oskrivna men följda reglerna upplevs som negativa för oss, så är det vanligt att vi lyssnar på våra egna inre personliga värderingar och helt enkelt gör en förflyttning till en annan grupptillhörighet som stämmer mer överens med våra egna personliga värderingar. 

Många konsulter, chefer och medarbetare arbetar aktivt med värderingar, kulturen och varumärket. Lika många glömmer dock bort att det börjar inifrån den enskilda individens inre värderingar eftersom detta påverkar en persons agerande, beslutsfattande och på så sätt påverkar värderingar, beteenden etc i den grupp den tillhör. En grupp som består av flera olika individer kommer att ha en hel del olika värderingar som ofta är en absolut styrka, men som måste kommuniceras tillsammans för att veta när de olika styrkorna ska användas i arbetssituationen. Därför är det så viktigt att lyfta upp de personliga värderingarna för att se hur det kan skapas en värderingskongruens, en samstämmighet mellan individens och gruppens värderingar och ageranden. Detta i sin tur påverkar hela organisationskulturen, främst genom ett värderingsdrivet ledarskap och den kommunikationsförmåga som utövas och påverkar samtliga inom organisationen.

Ett riktigt bra verktyg för att få fatt på både individuella- som gruppens värderingar, är via Point of Value, se gärna mer här på Value.se och varmt välkommen på våra frukostföreläsningar som är öppen för alla.

Tre tips
1. Ta reda på vilka värderingars som du påverkas av i din vardag och i ditt liv, dessa påverkar vid dina beslut och ditt beteende, men de är inte alltid på medveten nivå. 
Ta reda på vilka värderingar som driver dig eller hindrar dig just nu.

2. Finns det tydliga och uttalade värderingar i den grupp du jobbar i? Behöver något justeras? Bidrar de till uppdrag och måluppfyllnad? Är de kända och accepterade av alla i gruppen, även nyanställda?

3. Alla organisationer har ett varumärke och en kultur, som bygger på värderingar. Hur vet du att dem ni jobbar (kunder etc) för upplever er så som ni önskar att de ska uppleva ett möte med någon som jobbar i er organisation? Om det finns ett gap mellan den egna bilden av organisationens identitet och profil jämfört med kundens, medlemmens etc image och uppfattning av er, så påverkas både varumärket, trovärdigheten och ekonomin. Hur ser er plan ut för att minska det där gapet som bara skapar ett svagt varumärke och en låg trovärdighet? Vad kan just du bidra med just nu?

Datum

Kategori

Dela

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin