Exempel på verktyg och metoder

Lead Forward

Lead forward är en metod för ledarutveckling som bygger på att istället för att titta bakåt, får personen stöd i utvecklingen framåt genom att förstå hur medarbetarna uppfattar ledarens beteenden samt vilka behov och önskemål om ledarens utveckling som finns.

LEAD FORWARD utgår från en strukturerad feedbackkartläggning som ger ledare en nulägesbild att arbeta vidare med som ledare. Via en feedbackrapport som ledaren, med stöd av ett arbetsmaterial får strukturerad hjälp att analysera, identifiera prioriterade utvecklingsområden i ledarskapet och att etablera en konkret och uppföljningsbar handlings- och aktivitetsplan.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory

IDI är ett verktyg som hjälper dig att bättre förstå hur andra upplever dig. Med den kunskapen kan du lättare tolka andras beteenden och utveckla din egen samarbetsförmåga. 

Självinsikt är en viktig del i utvecklingen till en god ledare. Insikten om hur andra upplever ditt beteende är en bra start att utveckla sin självinsikt som ledare.

Values Online

Är ett verktyg som hjälper dig på individnivå att få insikt och kunskap om egna värderingar och därigenom lättare kunna prioritera och fatta beslut.

På gruppnivå handlar det om att uppnå kongruens mellan individ och verksamhet, ett steg som handlar om insikter, kommunikation, tillit och gynnsamma relationer i ett team. På organisationsnivå bidrar verktyget till att bli en värderingsdriven organisation och möjliggör för medarbetare att koppla sina personliga värderingar och drivkrafter till organisationens syfte.